ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

National Agricultural Big Data Center

แอปพลิเคชัน

ฟาร์ม D

คือ การออกแบบฟาร์ม ซึ่งต่อไปเกษตรกร
จะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตนเองผ่าน Smart phone

  • ฟาร์ม : ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการเกษตร
  • D : design หรือการออกแบบ เมื่อรวมความหมายแล้วแอพพลิเคชั่น
  • แอพพลิเคชั่นเพื่อฟาร์มที่สมบูรณ์

ราคา Farm

รายงานและติดตามราคาสินค้าการเกษตร ในแต่ละช่วงเวลาที่เกษตรกรขายได้ เพื่อติดตามสถานการณ์

  • วางแผนการทำการเกษตรได้ง่าย
  • ทำให้ทราบราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิด
  • ทราบราคาเป็นรายวัน ระดับภาค จังหวัด และอำเภอ

หน่วยงานร่วมลงนาม MOU

-----

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----

หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

main-image
image
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ข้อร้องเรียน (Complaint)