การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์คที่ใช้ในโครงการแก่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์คที่ใช้ในโครงการแก่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรของระบบงาน 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงาน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าการเกษตร ระบบ Coaching Program Platform (CPP) และระบบ Public AI ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ สศก. ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบจากส่วนกลาง อบรม ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจจากสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1 – 12 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting