การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าสุกร ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน หรือ คณะอนุกรรมการ Single Big Data

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานร่วมกับ นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง ผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในการประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าสุกร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน หรือ คณะอนุกรรมการ Single Big Data  ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้แทน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จำกัด สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมให้ข้อคิดเห็นการนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) พร้อมระบบเตือนภัย (Warning) และการจัดทำข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรในประเทศ (Demand side) เพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงาน ไปปรับปรุง แดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าสุกร ต่อไป