การประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าไก่เนื้อ ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน หรือ คณะอนุกรรมการ Single Big Data

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานร่วมกับ นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง ผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในการประชุมหารือ เรื่อง การนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าไก่เนื้อ ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน หรือ คณะอนุกรรมการ Single Big Data ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้แทน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย บริษัท ไทยโพลทรีย์กรุ๊ป จำกัด บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฉวีวรรณฟาร์ม จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด บริษัท โกลเด้นไลน์บิซซิเนส จำกัด (ธุรกิจสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหาร) และบริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ร่วมให้ข้อคิดเห็นการนำเสนอแดชบอร์ด (Dashboard) พร้อมระบบเตือนภัย (Warning) และการจัดทำข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรในประเทศ (Demand side) เพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงาน ไปปรับปรุง แดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าไก่เนื้อต่อไป