การอบรมเรื่อง “ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระบบคาดการณ์ผลผลิต”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้จัดอบรมเรื่อง “ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระบบคาดการณ์ผลผลิต” ครั้งที่ 2 โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายวินิต อธิสุข) เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง) กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลจากระบบฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 สามารถนำเข้าข้อมูลประมาณการ ปรับปรุงข้อมูล และรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้อง ทันกาล รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร จากระบบฯ เพื่อรายงานและวางแผนติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด พร้อมทั้งมีการเปิดเวทีเพื่อหารือแนวทาง และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบฯ ระยะต่อไป

        โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง ภาพรวมและกระบวนการใช้งานระบบติดตามฯ รวมทั้งหลักการคำนวณดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร และวิธีการใช้งาน Dash board ของระบบติดตามฯ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง แนะนำกระบวนการทำงานของ Machine Learning และแนวคิด Machine Learning ของระบบคาดการณ์ผลผลิต โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์ประเมินผล กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม และอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting