การประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและแผนข้อมูลการเกษตร (Big Data) ครั้งที่ 4 / 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและแผนข้อมูลการเกษตร (Big Data) ครั้งที่ 4 / 2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุม ชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร