ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ การทำ machine learning ด้วยภาษา python

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ การทำ machine learning ด้วยภาษา python เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ด้านเกษตร โดยใช้หลักสูตร https://github.com/alexeygrigorev/mlbookcamp-code/tree/master/course-zoomcamp ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างแบบจำลอง machine learning การเลือกแบบจำลอง ตลอดจนการนำแบบจำลองไปใช้งานจริง

 

โดยสัปดาห์นี้ เนื้อหาเกี่ยวกับ Introduction to Machine Learning และการใช้ python เบื้องต้น สรุปเนื้อหาสามารถดูได้ที่ https://github.com/piyayut-ch/mlbookcamp-code/blob/master/course-zoomcamp/walkthrough/w1_note.ipynb

 


ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


NABC@NABC.GO.TH  

0 2579 8161