การประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและแผนข้อมูลการเกษตร (Big Data) ครั้งที่ 6 / 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและแผนข้อมูลการเกษตร (Big Data) ครั้งที่ 6 / 2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -  2570) ณ ห้องประชุม ชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร