การประชุมชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form survey)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form survey) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สศท.8 ) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.8 ให้สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง และนำไปปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล Big Data ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น