ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นายณรงค์ศักดิ์ การันต์

เศรษฐกร ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร

บุคลากร


team

นางสาวเบญจพร เรืองวงษ์งาม

เศรษฐกร ปฏิบัติการ
team

นางสาวพศิกา ไหมชู

เศรษฐกร ปฏิบัติการ
team

นายภัทรดนัย กิจวานิชขจร

เศรษฐกร ปฏิบัติการ
team

นางสาวชนิดา รัตนวิจิตร

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ