ส่วนงานบริการข้อมูล

main-image
image

ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย


team

นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร

นักวิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนงานบริการข้อมูล

บุคลากร


team

นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
team

นางสาวนันท์นภัส บุตรพรหม

เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
team

นางสาวจารุวรรณ ปั้นเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
team

นางสาวสวนีย์ สืบกลัด

จ้างเหมาบริการ