ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

National Agricultural Big Data Center

แอปพลิเคชัน

Coaching Program Platform

  • ให้บริการความรู้ด้านการเพาะปลูกและการทำการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
  • นำเสนอองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในรูปแบบ Augmented Reality (AR) Virtual Reality (VR)
  • มีระบบสำหรับสอบถามข้อมูลความรู้และการให้คำแนะนำการทำเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ

Public AI

  • ให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเกษตรกรในการทำกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากแบบจำลองข้อมูล (Model) 4 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ยางพารา โคขุน และ ปลานิล โดยวิเคราะห์ในรูปแบบ AI ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ของแปลง เพื่อดูความเหมาะสมในการเพาะปลูกและการเพาะเลี้ยง

ราคา Farm

รายงานและติดตามราคาสินค้าการเกษตร ในแต่ละช่วงเวลาที่เกษตรกรขายได้ เพื่อติดตามสถานการณ์

  • วางแผนการทำการเกษตรได้ง่าย
  • ทำให้ทราบราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิด
  • ทราบราคาเป็นรายวัน ระดับภาค จังหวัด และอำเภอ

หน่วยงานร่วมลงนาม MOU

-----

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----

หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

main-image
image
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ข้อร้องเรียน (Complaint)